Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2012

PROMENÁD

Láttat – ismertté tesz fantáziaképbe vont ábrándos múltat, hatva a meglepetés erejével a hosszabb ideig titkolt, képzeletet ingerlő rejtelemre.
Lehetőséget takargat az ember legmélyebben titkolt szándékára nézve az a sétány / fákkal, gyeppel, virágágyakkal szegett, padokkal is ellátott sétaút /, ahol a homályos megérzés és a sejtelmes elképzelés: a lélek és szív békére, azaz egymásra lel. Itt a sétatér adott helyet az első oldalról, a szeme sarkából szomszédjára történő pillantás gyanús műfajra az ún. sandításra, ami nem azonos sem a szemtengelyferdüléssel, sem pedig a nézeteltéréssel. Erre majd a sajtónyilatkozat, sajtóorgánum és végül a sajtóper szolgál példával, amikor a sajtószabadságot fájlaljuk a nagy nyilvánosság előtt.   Csúcseredmény és rekordidő színhelye szintén a sétahely, mely már méreteiben is alkalmasabbnak mutatkozik. Mindkét esetben teljesítmény rekordrögzítésre már akkor alkalmasnak bizonyult a sakkóra /” kettős óra“, két versenyző játékidejének mérésére /, mert akk…

ARVISURA

Latin neve az octo /nyolc/ szóból származik, mert október hó a római naptárban a 8-ik volt és Paál Zoltán /1998/ szerint az ősi - özönvíz előtti – magyarok Nagyasszonya Arvisura Anyahita volt.
Újabbat a „csízió” sem mond, - ha nem kell feltennünk azokat a derűsen megfogalmazott kérdéseket, minthogy: Mi a csízió? Eszik, vagy isszák? Nagy testű, vagy mikroszkopikus? Színtelen, vagy szagtalan? A csízió szó jelentése mára már feledésbe merült, de a művelődéstörténeti kutatásoknak köszönhetően, ma is fellelhető a szó pontos meghatározása, és ezzel megoldódik a címszó és az „érti a csíziót” szólás-mondás is. Ma jóslatokat, tenyérjóslást, álomfejtéseket is közlő csízió a 2010-ben kiadott Krúdy Gyula olvasmányos, mondjuk érdekes könyve.
Csíziónak eredetileg a 24 hexametersorból álló verses naptárat nevezték. Ez amolyan öröknaptár-féle volt, amely tájékoztatott az állandó ünnepekről, névnapokról, és fontosabb eseményekről rövidített formában. Minden hónapra két-két sor esett versből, s ez ann…

TRANSZPERSZONALITÁS

Látnunk kell a megismerésre vonatkozó, emberi tapasztalatok és különböző hagyományokból is táplálkozó értelmes következtetésből, hogy csak ha magadra találtál, találod meg a világban a helyed, az öntudat kategóriájában.
Legáltalánosabb logikai fogalom /pl. anyag, idő, tér, mozgás, okság, lényeg, stb./, amely a lét, az objektív valóság alapvető formáit és viszonyait fejezi ki - koherens, összefüggő, összetartozó:  egyben állandó v. szabályszerűen változó fáziskülönbségű, és így egymással interferálni is képes egó - vagy „ÉN illúziója”, amely a pszichológiában az kifejlődésétől az önmegvalósításig tart. Így az „emberi teljesség pszichológiai definíciója” a pontos meghatározást foglalja magában, amely a „transz perszonalitás” lényeges jegyeit tárja fel. A latin eredetű szó jelentése: túl a személyesen. Magát a kifejezést Jung használta először, annak a megjelölésére, hogy mindennapi világunkon túli emberi tapasztalatok is gazdagítják életünket. Ide tartoznak: kiemelkedő szellemi, spirit…

SARZSI

Lukácsy Kristóf méltó módon válaszolt Horvát István történész Az örmény történeti irodalom címen írt tudományos vizsgálódásában tett kihívására: 
„Vajon ki lészen a hazába költözött örmények közül az, aki jobb megértés végett - leírja az örmények történetét?”  1859-ben büszkén helyezte a nemzet asztalára, páratlanul nemes életpályája egyik fontosabb magyarhoni armenizmus irodalmi gyümölcsét, a Bécsben megjelent fő művét, a Historia Armenorum Transsilvaniae-t.
„Látja, Sándor!” – szólt hetykén nem kevés megvetéssel, lenéző, olcsó büszkeséggel – ezért kellene, hogy sarzsit szerezzen magának. Ilyen tisztesi, vagy tiszthelyettesi rangfokozatra vágyakozók az egyike és a mási is. Az ilyen rangfokozatot viselő katona, minden „sarzsi” ugráltatta, és minden pillanatban haptákba, vigyázz/állás/-ba vágatta magát: értelmezték a szót. Mai, tágabb értelemben: tisztség, rang, beosztás, rendfokozat, tisztesség is. A régi katonai nyelv német jövevényszava, de a francia eredetű charge ejts: /sarzs/, a …

MAGYAR TIMPANON

Legyen ott a virtuális Kárpát-medencei iskola bejáratát díszítő homlokzaton a ballagó diáktarisznya.  
Johannes Amos Comenius óta az iskola etikai szabályozása sok esetben a közép-európai térség /gazdasági, politikai és kulturális/ balkanizálódásának polgárjogi függvénye volt, amiért kreatív színvonala veszélyeztette a közbizalmat, és fenyegette az emberi méltóságot.
Látni kényszerülünk a „periojkosz”/körüllakók/ alapkutatásából is, - történelmi helyzetünk felmérésével: amint a tudás, mint érv véget ér, a kemény életmód jön, amit a rend és fegyelem gyakorlásával az egyenes jellem formálása érdekében eszközként érvényesítünk: HA kell „spártai” jelzővel illetünk. Mert a spártaiak beszédben való rövidségükről, egyben önmérsékletükről is ismeretesek. Történt, hogy Fülöp macedón király – Nagy Sándor atyja – egyszer azt írta nekik: Ha Spártába megyek, tűzzel-vassal pusztítok el mindent. Egyetlen szóval válaszoltak a spártaiak erre az üzenetre: „Ha!” A rendszerváltás utáni iskolarendszer is…

JELLEMKOMÉDIA

7l. évesen, 95 esztendeje hunyt el Újházy Ede /Debrecen, 1844. január 28. – Budapest, 1915. november 14./, aki színész, jellemkomikus, a realista színjátszás úttörője, színészpedagógus, gasztronómiatörténeti alakja a művészvilágnak.
„Leves” - Esküvői ebédek, lakodalmak kedvelt első fogása volt az Újházy tyúkhúsleves. De mitől, mi okból Újházi ez a leves? A válasz egyszerű: a névadó Újházy Ede a századelő neves színésze. A legendás hírű nagyközönség szemében gasztronómiai-történeti alak is. „Színész volt, nagy művész, tehát emléke kortársai élethossziglan ára ítéltetett. De egy maradandó emléke mégis van: a vendéglők étlapján a Chateaubrand-ok, Wellingtonok között ott szerepel az Újházy-leves is.”- foglalja össze Nagy Endre író, konferanszié, színigazgató leghitelesebben az „Újházy tyúkhúsleves készítésének igazi titkát, minekelőtte elmondta, hogy „Nem sajnálta a fáradtságot, de a költséget sem, elutazott Debrecenbe, hogy saját találmányú levesének anyagát beszerezze. Vén kakasok kell…

INTARZIA

Legismertebb berakásos eljárással alkotott díszítő bútoripari mű, a tizenkilencedik századi dekoratív szecesszió jegyeit magán viselő mód a művészetek több ágában is használt kifejezés az intarzia. 
Legtöbbször a bútorművesség által díszített berakásra a hagyományos fém, elefántcsont, fa, gyöngyház, stb. betétet használták. 
„Újabb botrány, melyet a budapesti Román Kulturális Intézet és az Alföldi Róbert igazgatta Nemzeti Színház közti megállapodás kiváltott, kitűnő alkalom arra, hogy a román nemzeti ünnep problematikáját végig- gondoljuk”-Együtt kellett volna ünnepelnünk a románokkal a Nemzetiben - írja Bíró Béla / Sepsiszentgyörgy / az Erdély elcsatolása nem tragédia c. cikkében /Népszabadság /.
Ugyan az intarziakészítők ma is elítélik, beillesztésre idegen anyag felhasználását vagy az eredetitől eltérő, akár szintetikus eljárással történő színezést és egyebeket, csak a természetes anyagból készítetteket tekintik valódi intarziának. A Nagyváradon 1943. május 15-én a balatonszárszói…

ADVENT - MASZK

ADVENT
Látogatás útja jókedvű ébredést követően a Nemzeti mellett vezet a budafoki református templomba. 
Változatlanul kedélyes a beszélgetés is, mert annak fonalát vagy elkaptuk, vagy átvettük egymástól. Látszik, szép gondos templom oromzatára írt szöveg:  „Te benned bíztunk eleitől fogva”, hogy lett ez Erdélyben kálvini himnusz, csíksomlyói Mária, siculicidiumi turulmadár vagy Árpád védvonali völgyzár.
Lelőhelyre érkeztünk, hol lelkünk békére lel. A bejárati ajtónál az - adventi szelet - kabátszárnyával felfogni igyekvő hölgy mondotta:  ma erdélyi az igehirdetőnk. Gálfy-Bódi Tamás (1946-ban Mezőbergenyen, Erdélyben született) Röpke ima című versében pedig így szól:
Énünkben, lelkünkben, Örömét kitárja A fájdalom fogva tartott   Anatómiája.
Az asszony beteg, Nyüszít az ágy: Felvillan arcán egy mosoly, ... Élni vágy!
Csodákban vérző állagunk Napról napra lankad, Uram, vigyázz ránk, míg vagyunk, Tarts meg minket magadnak.
Ugyanaznap történt a templomi öröm, mert nálunk a találkozás ö…

INDANTRÉN

Legeza Ilona műfordító szerint is Aleksis Kivi (Stenvall) volt az első finn regény - A hét testvér - szerzője, aki ezzel a különös heterogén műfajjal vetett alapot versnek, drámának, epikának, a vaskos komikum és törékeny líra harmonikus elegyítésével.
Leleménnyel és profanizáló elemmel pontosan akkor robbant be ritka üstökösként a finn irodalomba, amikor a nemzeti öntudat lényegét megragadni, megerősíteni hallatlan szükség volt.  A szerző születésének 150. évfordulójára 1984-ben jelent meg Rácz István fordításában magyar nyelven, Képes Géza versbetéteivel az első finn regény. A finn jellem és életforma legtökéletesebb, legtermészetesebb hangvételében ott rejtőzik a sajátos mondanivalójú, különös nép és ország „tunya történelem” szent vajúdása, a nemzetté válás pillanata. A titkos bíbor mágia hajnalán jelen van éles hasító fájdalomban az összezsugorított múlt, és egyszerre csoda születik: nemzet és költő. Egy szegény falusi szabó harmadik gyermekként 1834.október 10-én Nurmijarviben …

KALLIGRÁFIA

Lehet, hogy a történelem emlegetése itt nagyképűségnek hangzik, - mondja Csoóri Sándor, pedig ma már nyilvánvaló, hogy a múltjától, a személyiségétől megfosztott magyarság a második világháború után se gondolattól, se eszmétől nem kapott annyi bátorítást és lelkierőt, amennyit az ötvenes-hatvanas-hetvenes években újraélesztett népi kultúrától kapott.
Lélek és élet a Német László-i gondolat: ami elmúlik, mint élet, azt szellemi alkotásként kell megmenteni múlhatatlanul. S mi az, ami maradandóan konzervál?  A stílus!  Az eredetiség szentsége s tisztasága!
Újfent emelt fővel, elismerő tisztelettel, nagyrabecsülő szeretettel köszöntjük Erdélyben, Székelyföldön egészen kiváló nagy elismerésben, príma primissima kitüntetésben részesült  Kubinyi Anna textilművész Úrhölgyet, akinek gratulálunk, és egyben kívánunk mindenben örömet és gazdag áldást Mennyei Atyánktól. Mert, mint a korábbi, egymást felváltó, elődöktől átvett szellemi örökség - teret, életteret betöltő - társadalmi mértékül szolg…

MARADVÁNYTÜNETEK

Lezárt, elintézettnek nyilvánított és tovább nem folytatott dolgok fogalomvilága, azaz a  bennünk élő fogalmak összességét, rendszerét és a meggyőződéseket, azaz a  szilárd, megalapozott nézetet  s  az ebből eredő magatartást a  világnézet, a  történelmi  szemlélet, az  erkölcsi felfogás, a politikai, a gazdasági, pedagógiai, társadalmi viszonylatok egész területét kérdésessé tette a felettünk /?/ elzúgott világkatasztrófa.
Legnagyobb válságban viharos erővel kényszerülünk az előítélet legyőzésére, mely nem abban áll, hogy a  régi fogalmak rongyokra hasadt köntösének új nevet adunk, hanem a régi fogalmakat  új tartalommal, újra töltjük, újra szőjjük a ruhát. A magyar nemzet és nemzeti kisebbség nagy sorskérdésébe akarok bevilágítani azzal Közép-frankföldön a  Heilsbron székesegyházában álló szűz Mária-oltárral, amely képi megjelenítésével Istennek a történelmet irányító munkáját ábrázolja. Jézus Krisztust látjuk, amint Ő az Isten haragját feltartóztatja. Az Úr az ítélet kardját emeli…

SMOG

„Lila sugárral gyúl a hajnal...” Ölbey Irén költő Adventi hajnalban versre kényszerül... Gyönyörű versre, térdre: a lila csoda adventi imádság bűnbánatába... Csak Vagabund Műveltség tesztje, vagy Immanuel Kant A tiszta ész kritikája lehet a magyar esszencia szinonimája.
Legalább két összetevőre van szükség, amit a füstköd kifejezés a magyar nyelvben takar / az angol ’smoke’ füst + ’fog’ köd /. Egyre  több azoknak a  száma, akik elszegődnek és lesz bonyolultabb, kifinomítottabb a bűnözési  szakszerű módszerük, területük, - akár intézményesített,vagy  éppen nemzetközisített  eszközökkel, akik a tisztaság ellen a legnagyobb dühvel, pusztító  erővel lépnek fel. Amíg a „tisztaság” fogalmában helyet talál minden, ami fehér, igaz, becsületes és jó, addig a „smog” szóban ott van minden, ami a tiszta ellentéte, tehát maga a rossz, a gonosz, az ördög és a legfőbb rossz a Sátán. A ténymegállapítás és helyzetfelismerés még nem elegendő. Világosan kell látnunk, hogy mi a teendőnk. Erre nézve is m…

SZEPSZIS

Ludwig Endre elismert infektológus professzor eléggé drámai megfogalmazással a szepszist csendes gyilkosnak nevezte, minekutána e kórképnek az úgynevezett tudományos kommunikációja nagyon gyenge lábakon áll: sokan nem ismerik a szót sem, sem annak jelentését, - de a legtalálóbb helyettesítő kifejezés a ’vérmérgezés’ lenne.
Laikusok, nem szakképzettek körében egyet jelent a végtagi, és a szervezetet ért ártalommal, a seb a sérülés során, s így aztán a keletkező betegség és annak az elfertőződése, bomlasztó hatású. A már tapasztalt tünetekkel: erős inger okozta kellemetlen, kínzó testi érzés, fájdalom, gyulladásos eredetű duzzanat, a bőrön keletkező sejtburjánzó tünet, rosszindulatú daganat, bőrpír, mindjárt észlelhető a törzs felé haladó piros csíkon. Vérmérgezés alatt értjük a szervezetben a véráram, az idegen vér juttatása útján elterjedt általános fertőzést. A tudományos kutatások eredményeként meghatározás - bizonyítottan, a szükséges és elégséges feltételekből kiindulva - kimutatja…

GUBANC

Lelki gubanc guberátor – soliloquium, magánbeszéd - leginkább elfogadható megfogalmazása talán ez lenne: 
„Behatolni az emberi lélek mélyére és felszínre hozni annak minden rejtett, lappangó tartalmát, a leggyűlöltebb és legszebb foglalatosság.  Ott van valami, amiről nem tudjuk, hogy mi, és azt sem tudjuk, hogy egyáltalán ott van! Komoly és felelősségteljes ’munka’ megismerni önmagunkat, hibáinkat, erényeinket, tisztában lenni cselekedeteink mozgató rugóival.”
Legfrappánsabb az egészben, maga a „guberátor” személye, aki feltehetően az összekuszálódott, vagy összetapadt szálak csomójában fog saját lelki összegabalyodásában eligazodni oly módon, hogy gubancos sorsú kuszán önmagába, vagy egymásba fonódott embersorsban mások számára is példa legyen.
Ugyan azzal a kankalék / kútostor vedret tartó horga / logikával, hogy az „előzményekből ésszerűen következik” még nem bontottuk ki a gubanc általános, sajátos múlt béli és jövőt érintő üzenetét, de abban már megegyezhetünk, hogy általában v…

Rezonáns Ex Libris

Lángnak nem szabad kialudnia – eszmék és hősök magyar dies irae-je (dies illa solvet saeclum in favilla) a sorsdöntő trianoni évkönyv újesztendei üzenete, ha sokkal később is küzd meg a társadalmi közélet a forradalom alkotmányos államának szellemi kihívásaival - respicere - a Kárpát-medence magyar állampolgárság a nemzet forgatókönyve.
Lásd Márai Sándor analogon rationisával élve: nagyon fájt a szív, de nem hagyott el az Isten.
Ultima ratio reguma támadt – ma kitűnő ötletnek mondanánk – az Erdély délkeleti csúcsát német lovagrend vitézeinek adományozó II. Endre királynak, hogy az elidegenített javakat visszavegye, Barcaságot a szászok földjéhez csatolja, kinek kiváltságait 1224-ben újból erősítse. Egyesítve a területet, melyet Szászvárostól a székelyek földéig elfoglaltak és hozzáadva a sebesi székelyek területét is, a nagy szellemű uralkodó megvetette a nemesi alkotmány alapjait. Akaratlanul az Aranybullának nevezett híres szabadságlevél (melyet hét példányban állított ki a király,…

FOSZTÓKÉPZŐ

Lehet tapintatlanság, de lenge-magyar jóravaló „Forduljunk egymás felé” Forró Eszter nagyszerű írásából a ’hagyja a dagadt ruhát másra’- ját most már József Attila engedélyével aforisztikusan – a replika a lélek útja jogán – úgy folytatom Gazda József Háromszék független napilap 1 egész oldal terjedelemben, Nemzet-nemzetiség rovatában 2010.december 29. sz. megjelent Dicstelen búcsú fosztóképzős cikkét Markó Béla költő és íróról az RMDSZ visszavonuló elnökéről: 
„engem vigyen a padlásra!” Az előbb idézett cikk azt célozza meg, hogy mennyi bajtól óvnánk meg egymást a családban a „nincs időnk egymásra” magatartásunkkal. Lásd mennyi és milyen méretű fájdalmat okoz egy nemzet családjában a különben ismert tudós nevelő, közíró, esztéta, irodalmár, akinek van ideje - modus vivendi újságírói etikával merőben ellentétes, hallatlan cinizmussal, rangon aluli kifejezésekkel, dölyfös fejjel, gyilkos mámorral, a tisztesség, becsület és jóság fosztóképzőivel búcsúztatni a nyelvművelő és nemzetéért …

EGZISZTENCIA

Lángokban égett Bagdad, Irak fővárosa Nadir Sah idejében és a hajdú poroszlók serege oltásra sürgette a lakosságot.
Lényeg: az, ami valami. A létező, - hogy van valami!  - valami valósága, létezése egy dolog lényegével vagy minőségével ellentétben: ez az egzisztencia. Az „egzisztencia-bölcseletben” az egzisztencia az ember sajátos létmódját jelenti.  Az ember az „ittlét”vagy „egzisztencia”.
Ugyan a dolgok a fentiekkel - látszólag! – ellentétben „adódnak”, „előfordulnak”.
Kizárólagos értelemben: az ember „egzisztál” vagy „létezik”- akár a népes város esetében, mely csakhamar elhamvadt, mert „én oltanék – mondta az egyik, - de egy ember mit ér ily óriási lángokkal szemben?” – „Nekem az edényem kicsi – mondta a másik, - mit ér ily tűznek pár icce víz?” – „Én oltsak? – kiált a harmadik, - amikor sokan keresztbetett kézzel nézik az égést?” – „De biz én mennék – szólt a negyedik, - de az én lakásom messzire esik, s könnyen kárt vallhatnék az alatt.” – „Én meg igen elhíztam – szólt az ötödi…