ORGONA TEREMTETTE


Látomás és meditáció, ahogyan Jékely Zoltán megfogalmazta az erdélyi magyarság trianoni sorsát. 

Ahol a drámai látomás mellé társult a nyitott szem és erős akarat. Egy olyan kis erdélyi magyar gyülekezetről adott hírt  A marosszentimrei templomban című versében, amelyben a tizenegyedik a pap volt, a tizenkettedik az Isten.

„Tízen vagyunk, ez a gyülekezet
a tizenegyedik maga a pap,
de énekelünk mi százak helyett,
hogy hull belé a por s vakolat.”   

Kányádi Sándor Ellenvers vagy folytatás című verse már arról szól, hogy „csupán egy ajkon szól már paptalan marosszentimrén haldoklik szenci molnár.”

Látomás és meditáció helye a templom, benne a liurgikus tér a communió / áldozás a katolikusoknál, úrvacsora a protestánsoknál /, az adoráció / hódolat, imádás /, az Úr és népe közti párbeszéd szintere. Csodák helye is egyben, mert az önközlő Isten itt mondja el, hogy mennyire szereti az emberiséget, és azt is, hogy mennyire szeret minket. Erre a szeretetre adott válaszunk a háládatosság. Elevenen él az emlékezetemben, hogy istentiszteletek végeztével, harsonaként énekeltük a 90. Zsoltárt, a „Te Benned biztunk”-ot Holland vendégek érthetetlenűl álltak. Ez miért ilyen hangos? – kérdezték. Mert ez a magyar Himnusz is! Ők nem értették. Mi igen!

Úgyszintén vitéz Serpődi Kiss Attila Töhötöm 2002-ben készült Haldokló emlékezet című filmjében tovább viszi ezt a gondolatsort, -amikor sajátos szatirikus hangvételű képsorokban, megrendítő, helyszini bizonyítással tárja fel az erdélyi és királyhágómelléki magyar települések temetőinek, síremlékeinek hallatlan gyalázását. A film élvonalába emeli azt az esetet, amikor alulírott akkori vidéki lelkész eltemeti az utolsó reformátust, miközben kiderűl, hogy egyben az utolsó magyart. A drámai szituációt az fokozza, hogy a temetést követően a település ortodox pópája erőszakkal elveszi a világ legkisebb magyar templomának kulcsát és a temetést követő halotti toron kiderűl, hogy az ott lévő férfiak többsége – román nemzeti viseletben – magyar. A Haldokló emlékezet a múlt és jelen egybevetésével bizonyít, hogy nincsen vége a „magyar eredendő nemzeti bűnnek”, Trianonnak.

Úgy érzem, itt a helye - egy nagyon fontos -, bejelentések, melyre nézve a hatalmat az Úrtól vettem. A romok felett nőtt szép emlék- koszorúként itt iktatom a köztudatba az alábbi szöveggel:

Újsütetű  Trianon-szakértői véleményt mellőzve,  emlékeztetem mindazokat, akiket illet, -  az Orbán Balázs „A Székelyföld leírása” XXII -ben foglaltakra hivatkozva, hogy: a székelyek a dicsőséges primori címet méltán viselhették és viselhetik ma is.

Csonkult a világ?  Székelyföld legszebb és legnagyobb orgonái közé méltó joggal sorolható, Bikfalvának a magaslaton fekvő várkastély környezetbe levő temploma. A már roskadozó és omlani kezdő kis templom helyébe újat illene építeni. A falu népe nem támogatta a lelkész ajánlatát. Ekkor rendelte meg az említett orgonát. Nem fért semmiképpen a templomba. Új templomot érítettek, ma is áll. Ezért mondjuk: az orgona teremtette a templomot.

Csonkult a világ?  Háromszéki Zabolát fekvése, vásárai, régi vára, a református temploma, régi harangja, Basa Tamás curiája, Bethlen Miklós és Kún Ilona, Mikes-kastély, ennek történeti nevezetessége, a Mikes-család, a két Mikes Kelemen emléke, Domokosfalva fekhelye, a Tatárdomb, az itt vívott csaták tették híressé, emlékezetessé. A Zabola várából épült templomkastélynak ma is müködő orgonáját pedig 1930-ban építették. Az orgonaszentelésí űnnepélyt 1930. július 6-án tartotta a Zabolai Református Nemes és Szent Eklézsia. A felszentelő ünnepségek sorrendje: Délelőtt ½ 9 órakor az új orgona átvétele. Délelőtt 10 órakor ünnepélyes istentisztelet.
Gyülekezeti ének: Áldás az Úr nevére
Gyülekezeti ének: Az Úrnak irgalmát
Imát mond Havadtőy Sándor
Dicséret, dicsőség Énekli a Ref.Dalárda
Ünnepi beszéd Dr.Tavaszy Sándor ig-prof.
Ima Énekli Kiss János brassói tenorista
Felszentelő ima Bajkó György orbai esperes
Orgonán játszik Mentő István brassói s.lp
„Az új orgona” Ref. Dalárda vegyeskara
Gyülekezeti ének: Nosza istenfélő szent ...
Közebéd a Gyárfás-ház termeiben, melyre a jelentkezések legkésőbb július hó l-ig beadandók a lelkészi hivatalhoz. Délután 5 órakor Vallásos-Estély a templomban. Gyülekezeti ének, Bibliaolvasás, Veress G.57-ik Zsoltár, Előadás Dr.Szele Béla, „Friss madárdal” Dr. Kovács L. Szaval: Jancsó Lázárné, Orgona-szólót játszik: Butyka Kálmán teológus Szaval: Pozsony Tercsike Veress G.: „Zengjen a dal...” Énekli a a Ref.Dalárda Vegyeskara, Az orgona beszerzésének történetét ismertei: Bedő Béla lelkipásztor. Hegedűszólót játszik: Mentő István Gaal M.: „Az orgona” szavalja Bedő Béláné Orgonasz-szólót játszik: Butyka Kálmán Ima és áldás, mondja: Bedő Béla lelkipásztor Gyülekezeti ének: 2Ne csüggedj el kicsiny sereg.”

Isten tudja, hogy hányszor énekelték azóta: Ne csüggedj el!
Az orgona teremtette: éneket és imádságot. 

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

ÁLELEVENSZÜLŐ

A szegek helyei