NEMZETTÉ VÁLÁS

Levelek, jegyzőkönyvek – jegyzetek, anyakönyvek, nyilvántartási naplók - és részletek, de még szerződések, rendeletek, kiáltványok és közvéleményt alakító újságcikkek, jelentések és visszaemlékezések is segítenek abban, hogy szót kapjanak a nemzetté válás folyamatában a történelem főszereplői és elszenvedői.

Újból feltevődik a kérdés: Milyen kulturális értékek ihletője a nemzetté válás folyamata? A szociális kihívásra megfogalmazódott alternativákat nem kivánjuk a 18. századi Magyarország újjáépülésének rendszerében még csak kritikus párhuzamban sem egybevetni, ahol 1689-ben már Kolonich Lipót kalocsai érsek írásos tervezetében ez állott:
„(Magyarország) vagy annak nagy része germanizáltassék, s a forradalmakra és nyugtalanságra hajló magyar vér szelídíttessék a némettel, természetes ura és örökös királya hűségére és szeretetére.” 

Bár Európa egysége részben helyreáll a Kárpát-medence magyarságának virtuális nemzetté válásával, minthogy a kulturális értékek bizonyitják, Európa ősnépe a magyar, mégis a kisebbségi iskolák rendszerébe a diszkriminativ oktatási törvények, főként a „pubertás állapotban leledző országokban” megnehezítik az egységes nemzet fogalmának kialakítását. Így tartozunk a Veres Péter-i alapvető önvédelmi eszköztárt a „népben, és nemzetben kell gondolkodni” eszmét kiegészíteni a „történelmi és földrajzi helyzetben” kifejezés hatókörének bővítésével. Ezt az egységet akarta megbontani a trianoni béke. A földrajzi egység természeti ereje ostromolja már kezdettől a trianoni békét. A legfájóbb, a magyar nemzet trianoni szétszakítása, melyen a nemzeti önazonosság védelmében, az együtt politizálással tudunk segíteni.

Uniós szintű jogalkotás még nem létezett, amikor nemzetiségi kilétünket 159 évvel ezelőtt Eötvös József fogalmazta meg Európának: Erejének és tehetségeinek szabad kifejlesztésére minden nemzetiség, egyenlő joggal bír, amennyiben ez másoknak szabad kifejlődését nem akadályozza. Ugyanezen jog illeti meg mindenik nemzetiséget, s ebben áll nemzeti jogosultsága. Ez azon jog, melyet önálló egyéniségtől, legyen az fizikai vagy erkölcsi személy, megtagadni nem lehet, s addig, míg valamely nép, mint önálló egyéniség lép elénk, jogosultságának köre iránt nem lehet kétség. Nem teheti az uniós értékrendhez alkalmazkodó politikai magatartás semmivé azokat a mélységes és maradandó szellemi elveket, amelyeken ezen jogok alapszanak.

Természetes, aki a szegényekkel foglalkozik, az akaratlanul a gazdagokkal foglalkozik. Az idők egyes eseményei figyelmeztetnek erre. A „benesi dekrétumok” alapján százezer magyart vagyonától megfosztottak, - akarata ellenére áttelepítettek Magyarországra, - és a Szlovákiában maradt vagyonába az arra jelentkező szlovákokat telepítették át Magyarországról.

Csak a történések szemléletét preterista (egyoldalú túlzás), historikus (már a múlté) és futurista (jövőt illető) módon kell a nemzeti kisebbségek jogi képébe elhelyeznünk anélkül, hogy életünk rejtvénysorozatává silányítanánk. Isten őrizzen! Csak annyit jegyzünk meg a magyar nemzeti kisebbségek európai jogi antropológiájával összefüggésben, hogy a benesi dekrétumok formálisan máig a cseh és a szlovák jogrend részét alkotják.

Nemzetiségi magyarságtudat erősítésével kapcsolatos művek és írások növekvő száma arra utal, hogy fokozódik az érdeklődés minden szinten a nemzetté válás jelenkori kérdésével, feladatával. Fennáll annak a veszélye, hogy miközben az Európai Unió olyan elvárásokat támaszt a tagállamokkal szemben, amelyekkel maga sem rendelkezik, szem elől téveszti a mögöttük lévő kisebbségi méltóságjogi alapelveket. Gondoljunk itt az intézményrendszer kritériumában megfogalmazott emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartására és a jogállamiság követelményére, az államhatalmi szervektől kiadott rendeletekre.

Nemzeti infantilizmus jelentése fejlődésbeli elmaradottság és a gyermekort jellemző tulajdonság visszamaradása a felnőtt korra. Tünetei közé tartozik, hogy nem tudja, miként kell viselkedni a Székely Himnusz éneklése alatt. Reménykedhetünk, hogy ez a faj kihalóban van.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

ÁLELEVENSZÜLŐ

A szegek helyei