Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december, 2012

KONZEKVENCIA

Lejárt a szerepe, divatja véget ért: következmény a consequentia Erdély népe ellen
elkövetett merénylet, politikai bűncselekmény.

Látja az Úr külső magatartásunk legrejtettebb rugóit is. A mi népünk körében
elterjedt hiedelem a néphit: a mostaniak után következő vágy, jövendő boldogságát
jósolja meg: az időjárásról a csízió; és „Fehér selyem, csipkés szélű, drága kicsi
kendő”-ről és a” Hétpettyes katicabogár”ról a felíratos falvédő, és végül az erdélyi
magyarság tragédiájáról a hétfogásos gazember, Tőkés László. Mert hát, emberek
elől annyira-amennyire eltitkolhatjuk, mi lakik a szívünkben, sőt megtéveszthetjük
őket közönyös („Közlöny”-ös!) vagy álnok indulatot takargató, szíves szavainkkal,
önző indutok szülte, de a másokon segíteni akarás köntösébe bújtatott tetteinkkel.
Istent azonban nem lehet rászedni. Ő belát szívünk legfenekére. Fürkésző tekintete
előtt lelkünknek még a magunk által sem ismert mélységei is föltárulnak. Bölcs és
tiszta látása szerint ítél meg bennünket. A megít…

PRAETERITUM IMPERFECTUM

Latin praesens/praeteritum/futurum imperfectum indicativi activi szótári alak
magyar jelentése: folyamatos, jelen/múlt/jövő idejű, kijelentő módú, cselekvő igék:
Ne szűnjünk meg a mesékben hinni.
Leányostrom, körülzárt város, erőd elfoglalására irányuló kitartó zaklató
tevékenység kéréssel vagy erővel , melynek korszerű neve: választási kampány. Ez
a társadalmi, politikai célt szolgáló gyorsított alkalmi tömegmunka a demokrácia
vívmánya.
Legtermészetesebb: az ember azt nézi, mi a szeme előtt vam. (I.Sám16.7)
Szólt az Úr Sámuel prófétához, mikor Saul elvetése után elküldte Bethlehembe,
hogy Isai fiai közül fölkemje azt, kit ő királyul választott a maga népe felett.
Eliáb, az elsőszülött, hatalmas termetű, magasnövésű férfiú volt, úgyhogy
megjelenésekor Sámuel már azt hitte, hogy ez lesz Saul utóda. De az Úr azt mondta
Sámuelnek: „Ne nézd a külsejét, sem termetének nagyságát, mert az Úr azt nézi,
mi a szívben van.” És így rendre tovább vizsgálta az ífjakat, mignem előkerült
a nyolcadik…

A SZÓ HITELE

Lelki kötelezettség teljesítésére kitűzött határidő a haladék fogalmát nem is
ismeri, az elhalasztás engedélyezése akaratot, érzelmet sért – ezért nem társadalmi
érintkezésben való külső magatartás vagy stílus, hanem epikai való.
Lélekről, hagyománytól támogatott hitelességről van szó, ami jóval több és
más, mint művészet, pénz, szerencse vagy halál... Egyáltalán mi az, ami az emberi
lélek nyugalmát újra meg újra megzavarja? Jobban mondva: ami voltaképpen soha
nem engedi az ember lelkét megnyugodni? Saját maga. Saját önzése, érvényesülni
vágyása, elégedetlensége. Ez az, ami örökös összeütközésbe juttatja az emberekkel,
a körülményekkel s végeredményben: Istennel. A tagadásból és visszautasításból
kinőtt nyavalyánkból való biztos és gyökeres kigyógyulásnak nincsen semmi más
módja - csak az az egy, - ha a magunk önző akaratát teljes tökéletesen alárendeljük
egy más, önzetlen, igazi javunkra és boldogságumkra irányuló akaratnak: az eddigi
erőszak és hatalom ellenében! - alázatosszívű és…