Szent Provokáció


Lehetséges provokatív kérdések felmerűlésének megelőzésére, hogy azok
ne váljanak a hit botrányköveivé, vállaljuk fel a különben nem jó ízű kifejezést a
szent szóval enyhítve, ami az idegen szavak szótárában „kihívást, bujtogatást,
ingerlést és izgatást...” jelent.
Leggyakrabban feltett mintegy húsz kérdésre kapunk választ a szerző Ken
Ham „Kérdések a teremtéshez” könyvében, a teremtéssel, az evolúcíóval és Mózes
első könyvével kapcsolatban. Nehány ezek közül:
Isten valóban hat nap alatt teremtette a világot?
Mit gondoljunk C 14- módszerről?
Miért láthatunk távoli csillagokat egy fiatal világegyetemben?
Miért van olyan sok destruktív mechanizmus az élőlényekben?
Honnan jött Káin felesége?
Hogyan tért bele a sok állat Nóé bárkájába?
Az egész földre kiterjedt-e az özönvíz?
Honnan jött az óriási vízmennyiség az özönvíz során?
Hogyan élték túl az özönvízet az édesvízi és tengeri halak?
Hogyan jutottak el a bárkától az állatok az olyan távoli helyekre,
mint Ausztrália?
Hogyan jöttek létre a különböző emberi rasszok Nóé családjából?
Mit jelen a kontinensek vándorlása?
Valóban voltak jégkorszakok?
Mi történt a dinoszauruszokkal?
Ugyan ki ne találkozott volna a provokáció fogalmával, tényével, ui. mellyel
tele a világ: Akár, mint valaminek a kikényszerítése, illetve ilyen tett, a kihívás;
kihívó magatartás, cselekménymegtorló lépésre kényszerítő erőszakos cselekedet,
akár mint beugratás, káros és hátrányos cselekmények követésére ingerlő, érzéki
vágyat keltő viselkedés vagy beszéd, akár mint rendzavarásra, az uralkodó rendszer
elleni megnyilatkozásra való rosszhiszemű feljujtás, a rendőrség vagy a politikai
ellenfél titkos ügynökeinek beugrató tevékenysége, akár mint a betegség tüneteinek
szándékos előidézése, vagy akár mint kihívó viselkedés, kihívás párbajra...”És
most mégis szeretném rehabilitálni a provokáció kifejezést, különösen így pünkösd
közelében” - írja Gáncs Péter a Pünkösdi provokáció című jegyzetében. Majd szép
sorjában fogalmazza meg az általunk „szent”- nek nevezett bibliai (Ó és Új Szöv.!)
provokációkat, - kérdések formájában.

Csak néhányat idézzünk: Mi történt az első pünkösdkor? Bizonyos
értelemben provokáció. Mi történik a misszióban? Egyfajta provokáció. Ki a
Provokátor? Maga az élő Isten az, aki Lelkével provokál minket! Ez a történek, ez
a provikációsorozat nagyon régen kezdődött, mondhatnánk, egyidős magával az
emberiséggel. Már a Genezis (Mózes első könyve, a világ teremtéséről) harmadik
fejezetében arról okvasunk, hogy Isten féltő szeretettel hívja elő („provokálja”) az
első emberpárt, akik elrejtőztek előle, mert féltek Tőle. „Hol vagy?”- hangzik a
ma is aktuális provokativ kérdés. Később ugyanezzel a felelős szeretettel próbálja
kihívni Káint a vak gyülölet fedezéke mögül, amikor ugyancsak provokatív módon
rákérdez: „Hol van Ábel, a te testvéred?” Ezzel az ébresztő, provokáló hanggal
hívja el később prófétáit: „Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben?” S ez az
egészségesen kihívó, provokáló tónus csendül ki Jézus Kérdéseiből is: „Miért
kerestetek engem?” – szegezi a kérdést szüleinek, már 12 éves korában... „Vajon
énrám tartozik ez, vagy terád, asszony?” – döbbenti meg édesanyját a kánai
mennyegzőn... „Ti is el akartok menni?” „Hát ti kinek mondotok engem?” – újra
provokálja tanítványait. Nyitott sírnál sem marad el a provokativ kérdés: „Mit
keresitek a holtak között az élőt?”
Igen! Ilyen minden figyemet megérdemlő frappáns módon hozza hozzánk
közel a Provokátor, szent provokációját Gáncs Péter evangélikus püspök, missziói
lelkületű tudos teológus. És azzal folytatja, hogy a provokációk provokációja
az, ami az első pünködkor történt. A bezákózott, remegő szívű tanítványokat
szinte „kirobbantja” fedezékeik mögül a leszálló Lélek vihara. Többé nem
hallgathatnak arról, Aki megigérte, hogy „erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a
Szentlélek és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában.”
Így lesz a mozgósító pünkösdi provokációból a világmisszió fenséges
nyitánya. S azóta is minden igazi misszió, valójában Isten Lelkétől „provokált”,
azaz „előhívott” (ne féljünk használni a gazdag tartalmú kifejezés meghökkentő
színeit sem), tehát: „felizgatott”, „felingerelt” emberek további „provokációinak”
megállíthatatlan láncreakciója.
Így hívják ki „párbajra” a hazug és embergyilkos provokátor sötét erőit az
Isten Lelkétől provokált emberek, annyiszor ahányszor csak a világ Világosságáról
tanúskodnak. Ha hirdetik Isten globális, embermentő tervét, mely szerint Ő azt
akarja, hogy „minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére.”
Ez az igazság élő személy. Róla tanuskodik a pünkösdi Lélek, aki eszünkbe juttat
mindent, amit Urunk bízott reánk.
A végső következtetés: van elég bizonyíték ahhoz, hogy Isten ajándékaival,
mozgosító erejével, mások felé - szent provokáció legyünk.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

ÁLELEVENSZÜLŐ

A szegek helyei